مدرس

اکرم صفیری

اکرم صفیری
تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

زهره صالحی
مدرس رباتیک
سعید صفیری
طراح و مدرس رباتیک