مشخصات مدرس
سعید صفیری
Instructor : طراح و مدرس رباتیکNo CV to show