جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/11/8

زمان شروع :

00:00

زمان پایان :

23:30

مدرسان :

سعید صفیری

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/11/13

زمان شروع :

00:00

زمان پایان :

23:30

مدرسان :

سعید صفیری

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/11/16

زمان شروع :

00:00

زمان پایان :

23:30

مدرسان :

سعید صفیری