جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/9/27

زمان شروع :

00:00

زمان پایان :

23:30

مدرسان :

سعید صفیری

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/10/4

زمان شروع :

00:00

زمان پایان :

23:30

مدرسان :

سعید صفیری

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/10/11

زمان شروع :

00:00

زمان پایان :

23:30

مدرسان :

سعید صفیری