محتوای آموزشی دوره

movie عنوان فایل : نصب و راه اندازی برنامه اسکرچ توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : معرفی محیط اسکرچ توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب در برنامه نویسی مثال اول توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب در برنامه نویسی مثال دوم توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب در برنامه نویسی مثال سوم توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب در برنامه نویسی مثال چهارم توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب در برنامه نویسی مثال پنجم توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب در برنامه نویسی مثال ششم توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب در برنامه نویسی مثال هفتم توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب در برنامه نویسی مثال هشتم توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب در برنامه نویسی مثال نهم توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب - گربه نقاش مثال 1 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب - گربه نقاش مثال 2 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب - گربه نقاش مثال 3 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب - گربه نقاش مثال 4 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب - گربه نقاش مثال 5 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب - گربه نقاش مثال 6 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم ترتیب - گربه نقاش مثال 7 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم حلقه گربه و هدف مثال 1 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم حلقه گربه و هدف مثال 2 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم حلقه گربه و هدف مثال 3 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم حلقه گربه و هدف مثال 4 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم حلقه گربه و هدف مثال 5 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم حلقه گربه و هدف مثال 6 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم حلقه گربه و هدف مثال 7 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مفهوم حلقه گربه و هدف مثال 8 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آگاهی و معرفی دوره اسکرچ توضیح فایل : نمایش

محتوای آموزشی مورد نظر شما رایگان نیست لطفا ابتدا ثبت نام کنید.