محتوای آموزشی دوره

movie عنوان فایل : آموزش حلقه ،گربه نقاش مثال 1 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش حلقه ،گربه نقاش مثال 2 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش حلقه ،گربه نقاش مثال 3 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش حلقه ،گربه نقاش مثال 4 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش حلقه ،گربه نقاش مثال 5 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش حلقه ،گربه نقاش مثال 6 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش حلقه ،گربه نقاش مثال 7 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش حلقه ،گربه نقاش مثال 8 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش حلقه ،گربه نقاش مثال 9 توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش بی نهایت حلقه ( ترسیم اشکال هندسی زیبا) توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش شرط رنگ توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش شرط کیبورد توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش شرط کیبورد و رنگ توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش بازی کیبرد و رنگ توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش بازی کیبرد و رنگ توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش بازی برخورد با آدمک توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش تابع در انیمیشن توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش مرحله سازی بازی ( نهایی) توضیح فایل : آموزش بازی خرچنک موز خوار- آموزش متغیر جون گربه در بازی نمایش

movie عنوان فایل : آموزش متغییر با مثالهای ساخت بازی های جذاب و ساده توضیح فایل : آموزش متغییر امتیاز دهی در بازی- آموزش تابع در برنامه نویسی نمایش

movie عنوان فایل : آموزش شرط در برنامه نویسی با انواع مثالهای جذاب توضیح فایل : نمایش

movie عنوان فایل : آموزش طراحی بازی اختصاصی برای خودتان با محیط اسکرچ توضیح فایل : آموزش انیمیشن ساده در اسکرچ، معرفی برد آردوینو برای برنامه نویسی کاربردی نمایش

محتوای آموزشی مورد نظر شما رایگان نیست لطفا ابتدا ثبت نام کنید.