اعلام برگزیدگان و اهدا جوایز پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی

اعلام برگزیدگان و اهدا جوایز پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی

اعلام برگزیدگان و اهدا جوایز پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی

علام برگزیدگان و اهدا جوایز پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
انتخاب ربات inoino توسط شورای نظارت
که توسط طراحان سرزمین رباتها طراحی و ساخته شده است.
به امید موفقیت های روزافزون برای همه ی دانش پژوهان و همکاران سرزمین رباتها

موردی نیست
اخبار
اعلام برگزیدگان و اهدا جوایز پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی
اعلام برگزیدگان و اهدا جوایز پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی